Töltsd le Te is a Nilsay mobil app-ot!

Csoport ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek


Hatályos: 2018. január 15-től


Jelen Felhasználási Feltételek megnevezésű dokumentum a NILS ID Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2141 Csömör,Tinódi utca 32/D, cégjegyzékszám: 13-09181314, adószám:25560927-2-13), továbbiakban: Szolgáltató) üzemeltetett nilsay.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) működésének, és a rajta keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének szabályait, a Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével – azaz a Weboldal bármely szolgáltatásának igénybe vételével, illetve a Weboldal megtekintésével - a Felhasználási Feltételek, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozat valamennyi rendelkezését visszavonhatatlanul elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szolgáltatójogosult egyoldalúan meghatározni a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokat, a Weboldal funkcióit, annak szerkezeti és grafikai elemeit, valamint a Weboldalon alkalmazott technikai megoldásokat. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalt illetve annak szolgáltatásait a mindenkor a Szolgáltató általnyújtott állapotban veheti igénybe.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Nyilatkozat egyoldalú módosítására. Felhasználó a Weboldal használatával a módosításokat elfogadja.

A Weboldalt Felhasználó kizárólag saját felelősségére és kockázatára használhatja.


Alapvető fogalmak:

Felhasználó: a Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, beleértve a Weboldalt megtekintő személyt.

Szolgáltató: NILS ID Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2141 Csömör, Tinódi utca 32/D, cégjegyzékszám: 13-09181314, adószám: 25560927-2-13), valamint a képviseletében eljáró személy(ek).

Weboldal: a Szolgáltató által üzemeltetett, www.nilsay.hu alatt elérhető honlap.

I. Általános feltételek és a regisztráció feltételei, a regisztráció folyamata

A/ Általános feltételek

1.          Jelen Felhasználási Feltételek megnevezésű dokumentum magyar nyelven készült. A jelen Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozó bármely szerződés lehetséges szerződéskötési nyelve a magyar, az angol illetve a német. Felhasználó kijelenti, hogy a fent meghatározott nyelveknek a Weboldal használatához szükséges szintű ismeretével rendelkezik.

2.          Felhasználó jogosult a Weboldalt ingyenesen megtekinteni, valamint egyes szolgáltatásait igénybe venni, azonban bizonyos, a jelen Felhasználási Feltételekben és a Weboldalon feltüntetett Szolgáltatások kizárólag díj fizetése ellenében érhetők el Felhasználó számára.

3.          Jelen Felhasználási Feltételek a Weboldalon kerülnek közzétételre, azok bárki számára elérhetők, valamint Pdf formátumban letölthetők.

4.           Jelen Felhasználási Feltételek alapján Szolgáltató és Felhasználó között létrejövő szerződés Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény, továbbiakban Ptk.) 6:7. § (3) bekezdésében foglaltak szerint írásbeli szerződésnek minősül, azaz a szerződő felek szerződéses nyilatkozatainak tartalma változatlan formában visszaidézhető, a nyilatkozat megtételének időpontja és a nyilatkozatot tevő személye beazonosítható. Szolgáltató a közte és Felhasználó között létrejövő szerződéseket rögzíti. A szerződések Felhasználó kérésére elérhetőek.

5.          Jelen Felhasználási Feltételek általános szerződési feltételnek minősülnek a Ptk. szerint. Amennyiben eltérés van a Felhasználási Feltételek és az egyedi szerződési feltételek között, úgy az egyedi szerződésekben foglaltak irányadók.

6.          Szolgáltató a Felhasználó vagy egyéb harmadik személy által a Weboldalon közzétett tartalmak tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül.

7.          Jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Nilsay és Felhasználó kikötik a magyar jog alkalmazását, és a magyar bíróság joghatóságát. Nilsay és Felhasználó kikötik továbbá a járásbíróságok hatáskörébe tartozó ügyekben a Budai Központi Kerületi Bíróság, a törvényszékek hatáskörébe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét.

8.          Szolgáltató kötelezettséget vállal a Weboldal folyamatos rendelkezésre állásának, működésének biztosítására egy adott naptári évben, annak 98%-ának megfelelő időtartamban. Ez alól kivételt képeznek ez alól az alábbi esetek:

             Weboldal karbantartási munkák miatt fennálló szünetelése

             Weboldal rajta kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan okból bekövetkező szünetelése (vis maior). Vis maior-nak minősül különösen háború, forradalom, természeti katasztrófa, előre nem látható politikai események vagy kormányzati intézkedések.

             Harmadik személy által engedély nélkül elhelyezett, a Weboldal működését befolyásoló programok miatti szünetelés

9.          Felhasználó kijelenti és szavatol azért, hogy cselekvőképes, a Weboldalon keresztül elérhető általa igénybe venni kívánt szolgáltatás vagy termék megszerzésére irányuló szerződés megkötésére a saját, illetve az általa jogszabály vagy meghatalmazás útján jogosult személy képviseletében jogosult.

10.       Felhasználó bármely, jelen Weboldal használatával kapcsolatban Szolgáltatóval fennálló jogviszonyából eredő követelését kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult engedményezni.

11.       Szolgáltató a részére a Weboldal működésével és a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat az Felhasználási Feltételek alján található elérhetőségeken fogadja. A panaszok kivizsgálása a jogszabályban meghatározott határidőn belül történik. A kivizsgált panaszok ügyében tájékoztatást Felhasználó részére Szolgáltató elektronikus úton küld.

12.       Szolgáltató magatartási kódex hatálya alá nem tartozik.

13.       A Weboldal használata során Felhasználó számára biztosított az adatbeviteli hibák javítása. Erre a Weboldalon meghatározott módon kerülhet sor. Továbbá a Weboldalon megtalálhatóak a szerződéskötéshez szükséges technikai lépések is.

14.       A Fogyasztónak minősülő Felhasználó fogyasztói jogvita esetén jogosult a területi kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületekhez fordulni.

B/ Regisztráció feltételei

1.        Felhasználó jogosult a Weboldalt megtekinteni, a Weboldalon található egyes tartalmakhoz hozzáférni, a Weboldal társkereső, illetve a társkereséshez szorosan kapcsolódó szolgáltatásait azonban kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult igénybe venni.

2.        Az előzetes regisztrációra a Weboldal nyitó oldalán keresztül kerül sor az ott megadott adatok megadásával. Felhasználó jogosult továbbá regisztrálni a Facebook profiljának felhasználásával is.

3.        Felhasználó az alábbi feltételek teljesülése esetén jogosult regisztrálni:

-             valós, természetes személy

-              18. életévét betöltötte

-              Korábban nem ítélték el jogerősen a 2012. évi C. törvény (Büntető törvénykönyv Btk.)) XIX. fejezetében meghatározott, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények tettesként, társtettesként vagy részesként történő elkövetése miatt.

-              Cselekvőképessége a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges körben teljes körű, nem korlátozott

 

Felhasználó kijelenti és szavatol továbbá, hogy nincs olyan személyében rejlő kizáró ok, amely akár a magyar jog , akár állampolgárságának megfelelő ország, illetve azon ország, ahonnan a Weboldal szolgáltatásait rendszerint igénybe veszi joga szerint nem teszi lehetővé a Weboldal szolgáltatásainak igénybe vételét. Ezen rendelkezés vonatkozik különösen azon előírásokra, amelyek Felhasználó számára megtiltják a szolgáltatások igénybevételét, vagy jelen Felhasználási Feltételek illetve a magyar jogszabályok előírásaihoz képest más, vagy további feltételeket támasztanak a szolgáltatás igénybevétele tárgyában.

 

Amennyiben Szolgáltató a fenti kizáró okok meglétét a regisztrációt követően észleli, úgy jogosult Felhasználó regisztrációját Felhasználó egyidejű értesítése mellett – erre a tényre történő felhívással – további indoklási kötelezettség nélkül törölni.

4.        Szolgáltató fenntartja a Felhasználó regisztrációja indokolás nélküli elutasításának illetve a regisztráció indokolás nélküli törlésének jogát.

5.        A regisztráció további feltétele jelen Felhasználási Feltételek elfogadása és az Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott adatvédelmi rendelkezések tudomásul vétele.

6.        Felhasználó által megadott adatok nem tartalmazhatják harmadik személy személyi és lakcím adatait, telefonszámát, e-mail címét, URL címet valamint obszcén vagy provokatív kifejezést.

7.        A Felhasználó által választott jelszó nem tartalmazhatja harmadik személy lakcím adatait, telefonszámát, e-mail címét, URL címet valamint obszcén vagy provokatív kifejezést.

8.        Felhasználó köteles a választott jelszó titkosságát megőrizni. Amennyiben Felhasználó ezen kötelezettségét megszegi, az ebből eredő bármely kárért Szolgáltató a felelősségét kifejezetten kizárja.

9.        Felhasználó tudomásul veszi, hogy regisztrációra kizárólag saját nevében jogosult.

10.      Egy adott Felhasználó egyidejűleg kizárólag 1 (egy) db regisztrációval rendelkezhet. Ezen rendelkezése megszegése esetén Szolgáltató jogosult Felhasználó összes meglévő regisztrációját további indoklás nélkül, Felhasználó egyidejű tájékoztatása mellett törölni.

11.      Felhasználó nem jogosult regisztrációját más személyre átruházni.

12.      Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a regisztráció során megadott adatok, illetve a Weboldalra feltöltött tartalmak vagy a Weboldalon keresztül Felhasználó által harmadik személy részére bármilyen módon megosztott információ valódi. A tartalmak illetve információ valódiságáért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, a valódiság hiányából Szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott kárért kizárólag Felhasználó felelős.

13.      Szolgáltató törekszik arra, hogy biztosítja minden Felhasználó esetében, hogy regisztrációjuk megfeleljen a Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek valamint a valódiság fent megnevezett követelményének, azonban nem kötelezhető arra, hogy minden egyes Felhasználót részletesen ellenőrizzen. Ezen okból Felhasználó tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy a Weboldalon található más felhasználói regisztrációk és a regisztráció során vagy azt követően megadott adatok illetve információ nem minden esetben felelnek meg a valódiság követelményének.

14.      Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor indoklás nélkül törölni. A regisztráció törlésével megszűnik Felhasználót tagként megillető jogok, és az őt tagként terhelő kötelezettségek.

15.      Amennyibe Felhasználó úgy ítéli, hogy egy időre inaktváltatni szeretné regisztrációját, úgy ezt bármikor megteheti. Felhasználó jogosult magát bármikor újból aktiválni. Az inaktív felhasználók 1 (egy) év inaktív állapot után törlődnek a rendszerből.

C/ A regisztráció folyamata

1.        A regisztráció a Weboldal főoldalán történik oly módon, hogy Felhasználó megadja saját nemét, valamint azt, hogy milyen nemű társat keres. Ezt követően meg kell adni a Weboldal használatához használni kívánt e-mail címet is. Ezt követően Felhasználó a „Regisztráció” gombra kattintva zárja le a regisztráció ezen szakaszát. Ezt követően a megadott e-mail címre e-mail kerül kiküldésre, melyben aktiváló link is található. Az aktiválásra Felhasználónak 10 nap áll rendelkezésre, ennek leteltét követően Felhasználó köteles ismételten megkezdeni a regisztráció folyamatát. Az aktiválás megtörténtéig is jogosult azonban Felhasználó a profil használatára.

2.        Felhasználó az 1. pontban meghatározott módon kívül Facebook profiljával is tud regisztrálni. Ebben az esetben a regisztráció a „Facebook regisztráció” gombra kattintással történik. Szolgáltató nem minősül szerződő félnek Felhasználó és a Facebook között fennálló bármely jogviszonyban, továbbá nem vizsgálja Felhasználó Facebook profiljának valódiságát.

III. Szellemi tulajdonra vonatkozó szabályok.

1.        Felhasználó főszabály szerint a Weboldal illetve annak részét képező vagy ahhoz kapcsoló bármely elem vagy tartalom bármely módon történő felhasználására kizárólag a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározottak szerint vagy Szolgáltató kifejezett előzetes engedélyével jogosult.

2.        A Weboldal a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve a „Nilsay” elnevezést, „nilsay.hu” domain nevet logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal, szerzői jog alapján őt megillető vagyoni jogokkal. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

3.        A Weboldal, valamint a Weboldalhoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Weboldal elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.

4.        A Felhasználó vállalja - tekintettel Szolgáltató tulajdonjogára illetve őt a szerzői és a szellemi tulajdon körébe tartozó egyéb jogokra - hogy a Weboldalról nem távolít el semmilyen tartalmat.

5.        A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan kifejezett magatartást, vagy hallgatólagosan nem vehet részt olyan cselekményben, amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Weboldallal kapcsolatban jogot szerez.

6.        A Weboldal bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Weboldalból származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény - ideértve a Weboldal bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is - a Szolgáltató tulajdonát képezi, illetve felette teljes körű jogosultsággal rendelkezik, ezáltal ezen tevékenységekre kizárólag Szolgáltató engedélyével kerülhet sor.

7.        Szolgáltatót megilleti továbbá a Weboldalon található összes információ és adat összessége (Adatbázis) tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt adatbázisok előállítóinak védelme. Az Adatbázisnak vagy egy részének nyilvánosságra hozatalához vagy azokról másolat készítéséhez minden esetben Szolgáltató hozzájárulása szükséges.

IV. Tájékoztatás Szolgáltató, mint szolgáltató által nyújtott szolgáltatás fogyasztónak minősülő felhasználók (Fogyasztó) által történő igénybevétele során a szolgáltató és a fogyasztónak minősülő felhasználó, mint távollevők között kötött szerződés vonatkozásában:

          Szolgáltató neve: NILS ID Korlátolt Felelősségű Társaság

          Szolgáltató székhelye, üzleti tevékenységének helye, postai címe, a Szolgáltató adatai: 2141 Csömör, Tinódi utca 32/D, cégjegyzékszám: 13-09181314, adószám: 25560927-2-13,

          A szerződés szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az esetlegesen ezen felül felmerülő valamennyi további költségről:

A Weboldal által nyújtott ellenszolgáltatás teljes összegéről információ jelen Felhasználási Feltételekben illetve a Weboldalon található.

          Határozatlan időre szóló szerződés vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében:

A Szolgáltató által megadott díj összege a szolgáltatás valamennyi költségét tartalmazza.

          A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja:

Nincs ilyen.

          A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról:

A teljesítés feltételeiről, teljesítési határidőkkel, a fizetési módokról és feltételekről valamint a panaszkezelésről jelen Felhasználási Feltételek tartalmaz információt.

          A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása:

A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20.§ szerinti, 14 napos indokolás nélküli elállási illetve felmondás joggal rendelkezik az ellenérték fejében igénybe vett szolgáltatások vonatkozásában.

A Weboldalon elérhető szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a fogyasztó Felhasználó az elállási, illetve felmondási jogát a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A Szolgáltatások nyújtására meghatározott, a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó határidőket a Szolgáltató abban az esetben képes betartani, ha a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen Felhasználási Feltételek szerint, a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg, azzal, hogy az igénybe vett Szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül elállási jog nem, de indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt, a Szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti.

A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát vagy a kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti, jelen Felhasználási Feltételek 1. sz. mellékletében szereplő csatolt forma levélen, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Szolgáltató jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott postacímére vagy az elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

A Felhasználó jelen pont szerinti elállási jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül a visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre a Szolgáltató jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

          A fogyasztót nem illeti meg az elállási, felmondási jog:

Szolgáltatás igénybe vétele esetén Fogyasztót elállási jog nem, azonban felmondási jog megilleti a szolgáltatás teljesítésének megkezdését követő 14 (tizennégy) napon belül. A felmondási jog gyakorlására az elállási jog gyakorlására vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. A Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevétele esetén Fogyasztó kijelenti, hogy Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az ő előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Szolgáltatás egészének teljesítésével a felmondási jogát elveszti.

          A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség:

Kellékszavatosság

Fogyasztó Szolgáltató hibás teljesítése esetén az Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fogyasztó és Szolgáltató között létrejött szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a fogyasztó választása szerint: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Termékszavatosság:

Jelen Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozó szerződésekkel kapcsolatban Fogyasztó nem érvényesíthet Szolgáltatóval szemben termékszavatosságból eredő igényt.

          Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről:

Fogyasztó a termékkel kapcsolatban a jelen Felhasználási Feltételekben illetve a Weboldalon megadott telefonszámokon és e-mail címeken kérhet tájékoztatást

          Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról:

Nem áll rendelkezésre magatartási kódex, ezen okból másolatkérésre nincs mód.

          Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Erre vonatkozó információt – amennyiben adott termék vagy szolgáltatás esetében relevanciával bír – jelen Felhasználási Feltételek …. pontja illetve a  Weboldal tartalmaz.

          Határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Nincs ilyen eset.

          A Fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:

Felhasználó jogosult a Weboldalon meglévő regisztrációját bármikor törölni. Bármely, ellenszolgáltatás ellenében nyújtott szolgáltatás esetében a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama az adott szolgáltatás tekintetében jelen Felhasználási Feltételek adott szolgáltatásra vonatkozó részében, illetve a Weboldalon található.

          A Fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről:

Nincs ilyen.

          A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:

Szolgáltató az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide nem értve az olyan infrastruktúrát, amelynek befolyásolására Szolgáltatónak nincs lehetősége) működtetése során minden szükséges és ésszerű intézkedést megtesz, az eszközök megfelelő szintű informatikai és egyéb védelmét folyamatosan biztosítja. Szolgáltató gondoskodik továbbá a digitális adattartalomhoz kapcsolódó eszközök illetve adattartalom megfelelő elhelyezéséről és tárolásáról.

          A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

A Weboldal együttműködik valamennyi rendszeresen használt és széles körben elterjedt webböngészővel és operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobileszközökön (mobiltelefon, táblagép).

          A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:

Fogyasztók a panaszaikkal elsődlegesen írásban fordulhatnak közvetlenül az Szolgáltatóhoz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Szolgáltató és Fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a Fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve az Felhasználási Feltételek szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

          A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

Az alábbi jogviták tartoznak a békéltető testület hatáskörébe: a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület).

V. Tartalmak feltöltésére vonatkozó szabályok

1.        Felhasználó a Weboldalra kizárólag a Weboldal profiljához kapcsolódó szolgáltatással kapcsolatos tartalmakat jogosult feltölteni. Minden, az előzőekben megnevezett tartalmakhoz képest eltérő tartalom elutasítására és törlésére Szolgáltató Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult.

2.        Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmakat Szolgáltató ellenőrizheti, azonban erre nem kötelezhető.

3.        A tartalmak feltöltésére vonatkozó szabályok kiterjednek a Weboldalon elhelyezett hirdetésekre is.. A tartalmak feltöltésére vonatkozó szabályok kiterjednek továbbá minden, Felhasználó által az oldalon közzétett üzenetre, adatra vagy egyéb információra is, továbbá az oldal más felhasználók által elérhető felületein történt egyéb kommunikációra. Ahol jelen IV. fejezet tartalmak feltöltését említi, azon a fent hivatkozott üzenet, adat illetve információ közlését valamint az egyéb kommunikációt is érteni kell.

4.        Tilos az olyan tartalom feltöltése, amely:

         jogszabálysértést valósít meg, illetve a jó erkölcsbe ütközik.

         bűncselekményt valósít meg.

         Szolgáltató vagy harmadik személy jó hírnevét, valamint egyéb személyhez fűződő jogait sérti vagy erre irányul.

         Szolgáltató vagy harmadik személy üzleti titkát sértené.

         obszcén vagy trágár kifejezést tartalmaz.

5.        Tilos olyan tartalmak feltöltése, amelyek a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglalt tilalomba ütközne, különös tekintettel az alábbiakra:

             erőszakos, személyes vagy közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklám;

             szexuális szolgáltatás reklámja;

             olyan áru reklámja, amelynek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik;

             megtévesztő reklám közzététele;

             fegyver, lőszer, robbanóanyag vagy a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz reklámja;

             dohánytermék közvetlen vagy közvetett reklámja;

             gyermek illetve fiatalkorúak szerencsejátékban történő részvételére buzdító reklám;

             alkoholtartalmú reklám közzététele a Weboldal nyitó oldalán;

             más vállalkozás cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése jó hírnevét sérti;

             összetévesztésre vezet a reklámozó és az azonos vagy hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás, illetve annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése között;


             más vállalkozás vagy annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése jó hírnevéből adódó tisztességtelen előnyszerzésre vezet, más vállalkozás áruja, illetve annak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 6. §-ában rögzített jellemzői utánzásának tilalmát sérti.

6.        A feltöltött tartalmak valódiságáért kizárólag Felhasználó felelős, Szolgáltató felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

7.        Tilos bármilyen olyan tartalom feltöltése, amely a Weboldal rendeltetésszerű működését veszélyeztetheti, különös tekintettel a Weboldal által használt szerver működését befolyásoló tartalmakra, szoftverekre.

8.        Felhasználó jogosult – amennyiben Szolgáltató hirdetés feltöltésének lehetőségét biztosítja – a hirdetés feltöltésekor az általa megfelelőnek vélt kategóriát kiválasztani, azonban Szolgáltató – amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó által megadott kategória nem tükrözi megfelelően a hirdetett termék vagy szolgáltatás jellemzőit – jogosult azt más kategóriába sorolni.

9.        Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adott hirdetések elhelyezését illetve a hirdetések sorrendjét a Weboldal informatikai rendszere határozza meg, ezen jellemzőket Felhasználó nem jogosult meghatározni.

10.      Tilos az olyan tartalom elhelyezése, amellyel harmadik személyt szerzői és kapcsolódó, valamint iparjogvédelmi joga alapján megillető védelembe ütközne. Tilos továbbá különösen olyan fényképfelvétel feltöltése, amely más internetes oldalról vagy katalógusból származik és azokat nem Felhasználó készítette. Ezen tartalmakat Szolgáltató a tudomásszerzést követően előzetes figyelmeztetés nélkül jogosult törölni. Szolgáltató ezen jogok megsértéséért való felelősségét ezúton kizárja.

11.      Szolgáltató jogosult Felhasználót a tartalom módosítására indoklás és egyéb magyarázat nélkül felszólítani. Ennek elmaradása esetén is jogosult Szolgáltató a tartalmat további indoklás vagy egyéb magyarázat nélkül törölni.

12.      Szolgáltató előzetes engedélye, vagy erre vonatkozó külön megállapodás nélkül tilos más weboldal vagy szolgáltatás burkolt reklámozása a Weboldalon, továbbá tilos más nevében vagy képviseletében szerződéskötésre történő felhívás közzététele.

13.      Szolgáltató kizárja felelősségét minden olyan Felhasználót vagy harmadik személyt ért olyan kárért vagy hátrányos következményért, amely jelen V. fejezetben foglaltak megsértése következtében keletkezik.

14.      Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a Weboldalon ún. „automata szűrő rendszer” található, amely az oda nem illő, obszcén illetve trágár szavak vagy kifejezések megjelenése esetén figyelmeztetést küld Szolgáltató részére. Mindazonáltal Szolgáltató nem vállal felelősséget a tekintetben, hogy a rendszer az adott szót vagy kifejezést nem észleli.

VI. Felelősség korlátozása

1.        A Szolgáltató a törekszik a Weboldalt illetve a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat az elérhető legjobb minőségben Felhasználó részére elérhetővé tenni, azonban kizárja a felelősségét a tekintetben, hogy a Weboldal és az azon keresztül elérhető szolgáltatások mennyiben felelnek meg Felhasználó elvárásainak, céljainak illetve személyes preferenciáinak.

2.        Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Weboldalon szereplő regisztráció valódiságáért, adatok, információ helyességéért és ezen adatok, információ felhasználásából eredően esetlegesen a Felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért vagy egyéb hátrányos következményekért.

3.        Szolgáltató a Weboldalon felületet biztosít ahhoz, hogy a Felhasználók egymással kapcsolatba lépjenek, társkeresést folytassanak, azonban a Felhasználók egymás közötti kapcsolatai tekintetében semmilyen szerepet nem vállal. Ezen okból nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Weboldalon megadott adatok valódiságáért illetve bármely megosztott információ, fénykép vagy egyéb tartalom valódiságáért. Szolgáltató kizárja továbbá felelősségét a tekintetben, hogy a Felhasználó által a Weboldal szolgáltatásainak igénybe vételével folytatott társkeresés Felhasználó szempontjából mennyire tekinthető eredményesnek.

4.        Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét Felhasználóval szemben a Weboldal más felhasználója, vagy harmadik személy által okozott vagyoni vagy nem vagyoni kárért, illetve egyéb hátrányos következményért. Szolgáltató különösen kizárja felelősségét Felhasználó által harmadik személynek okozott személyiségi jog körébe eső jogsérelemért, amely jogsértésre a Weboldal üzenetküldő funkciójának használata közben kerül sor.

5.        Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben magatartása sérti jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit illetve a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket, és ezáltal Szolgáltatót kár vagy egyéb hátrányos következmény éri, köteles a Szolgáltatót ért kárt megtéríteni, illetve Szolgáltatót mentesíteni a hátrányos következmény alól. Felhasználó köteles továbbá mentesíteni Szolgáltatót a kár összegének megfizetése alól abban az esetben, amennyiben harmadik személyt Felhasználó magatartása következtében kár éri, és harmadik személy ennek következtében Szolgáltatóval szemben érvényesít igényt.

6.        A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Weboldalt milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Weboldal használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.

7.        Szolgáltató nem minősül szerződő félnek bármely, Felhasználó és harmadik személy között létrejött olyan szerződés kapcsán, amely a Weboldal szolgáltatásainak bármely formában történő igénybe vétele kapcsán jött létre, ezáltal nem terheli őt az ilyen szerződésből eredő bármely igényért helytállási kötelezettség, különös tekintettel a szerződésből eredő szavatossági, jótállási valamint kártérítési igényekre. Az ilyen jellegű szerződésekre jelen Felhasználási Feltételek hatálya csak annyiban terjed ki, amennyiben az jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten említésre kerül.

8.        Szolgáltató – tekintettel arra, hogy nem tekinthető szerződő félnek Felhasználó és harmadik személy között létrejövő szerződésnek – nem tartozik helytállási kötelezettséggel harmadik személy által a Weboldalon keresztül hirdetett illetve elérhető bármely termék vagy szolgáltatás jellemzői tekintetében, illetve azzal kapcsolatban, hogy a harmadik személy által rendelkezésre bocsátott termék, vagy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel-e Felhasználó elvárásainak.

9.        Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból adódik, hogy a Felhasználó a jelszó titkosságának megőrzésére vonatkozó előírásoknak nem tett eleget.

10.      A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználónál vagy bármely harmadik személynél a Felhasználó által a Weboldalhoz kapcsolt adatbázisokból, a Weboldalon a Felhasználó által létrehozott adatbázisokból, a Webodalra a Felhasználó által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

11.      Szolgáltató nem tartozik továbbá felelősséggel olyan Felhasználót vagy egyéb harmadik személyt ért kárért vagy egyéb hátrányos következményért, illetve ezen személyeket hátrányosan érintő késedelemért, amely hatókörén kívül eső, elháríthatatlan okból keletkezik (vis maior). Ilyen vis maior eseménynek minősül különösen, de nem kizárólagosan: háború, természeti katasztrófa, időjárási események, egyéb politikai események, sztrájk, kormányzati intézkedések. Nem felelős Szolgáltató a vis maior-ból eredő károkért vagy egyéb hátrányos következményekért akkor sem, ha a vis maior események alvállalkozóit, teljesítési segédjeit vagy egyéb közreműködő személyeket hátráltatják vagy akadályozzák.

12.      Szolgáltató kizárja felelősségét minden, a Weboldalon keresztül elérhető, harmadik személy által üzemeltetett program vagy alkalmazás használata során vagy annak következtében keletkezett kárért vagy egyéb hátrányos következményért.

13.      A Weboldalon „Cikkek” menüpont alatt társkeresés és párkapcsolati témában találhatnak irásokat Felhasználók. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az itt található esetleges tanácsok vagy javaslatok kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szakmai tanácsadásnak, azok tartalmáért vagy a gyakorlatban történő alkalmazásukért és annak következményéért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

14.      Amennyiben a Felhasználót a jelen Felhasználási Feltételek alapján olyan kár éri, amelyért Szolgáltató felelőssége megállapítható, úgy a Felhasználó a kárigényét összesen legfeljebb 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forintig jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. Felhasználó köteles ezen kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Ezen határidő elmulasztása esetén Szolgáltató az adott kárért nem tartozik felelősséggel. Ezen rendelkezés nem vonatkozik a szándékosan okozott kárra.

15.      Felhasználó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. Jelen pontban foglaltak felhatalmazzák Szolgáltató vezető tisztségviselőjét, hogy  ezen korlátozásra közvetlenül hivatkozzon.

VII. Felhasználó egyéb kötelezettségei a Weboldal használata során

1.        A Felhasználó köteles Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben a Weboldal működésében bármely hibát észlel, ennek keretében köteles továbbá tájékoztatni Szolgáltatót az ezzel kapcsolatos összes körülményről, valamint a kapcsolódó összes információról. Felhasználó köteles Szolgáltatóval együttműködni a hiba azonosítása, a hiba okainak feltárása valamint a hiba kijavítása során.

2.        A Felhasználó köteles a Weboldal használatához szükséges megfelelő hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.

3.        Felhasználó köteles az általa használt eszközön található programok és adatállományok, egyéb szoftverek mentéséről és megfelelő tárolásáról gondoskodni. Ezen adatok illetve programok elvesztéséért, meghibásodásáért, használhatóságuk csökkenéséért illetve az ebből eredő bármely hátrányos következményért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató kizárja továbbá a felelősségét a Felhasználót az alkalmazott hardver hibája vagy a nem megfelelő üzemeltetési környezet okozta kárért vagy egyéb hátrányos következményért.

4.        Felhasználó köteles minden tőle telhetőt megtenni, hogy a Weboldal működését hátrányosan érintő vírus vagy egyéb program használata a Weboldal működését ne hátráltassa. Szolgáltató kizárja felelősséget vírusok vagy egyéb programok használata következtében Felhasználót vagy harmadik személyt ért kárért vagy egyéb hátrányos következményért.

VIII. A Weboldalon elérhető ingyenes illetve fizetés szolgáltatások, fizetési módok és feltételek.

1.        Felhasználó a regisztrációt követően ingyenesen jogosult a Weboldal használatára és egyes szolgáltatások igénybe vételére, azonban bizonyos szolgáltatásokat kizárólag díj fizetése fejében veheti igénybe.

2.        Szolgáltató lehetőséget biztosít Felhasználó számára, hogy a Weboldal egyébként fizetős szolgáltatásait a regisztrációt követő 1 (egy) hét időtartamra ingyenesen vegye igénybe. Ezen rendelkezés hatálya nem terjed ki az ún. „Hitelesítési szolgáltatásra”, valamint az ún. Előrekerülés” szolgáltatásra, valamint azon fizetős szolgáltatásra, melynek keretében Felhasználó anonim, be nem azonosítható módon tekintheti meg a többi Felhasználó profilját.

3.        A Weboldalon elérhető alábbi szolgáltatások kizárólag díj fizetése ellenében érhetők el:

·           „Partnerajánló”;

·           „Ideális társ”;

·           Egyéb, a Weboldalon megjelölt szolgáltatások

4.        Szolgáltató a Weboldalon megjelölt összegű díj fizetése ellenében ún. „hitelesítési szolgáltatást biztosít” Felhasználó számára. Ezen szolgáltatás keretében Felhasználó személyi azonosító igazolványa felmutatásával (másolatának elektronikus úton történő megküldésével) igazolhatja, hogy azonos a Weboldalon regisztrált személlyel, és a feltöltött fényképek őt ábrázolják. Amennyiben Szolgáltató azt állapítja meg, hogy a feltöltött fényképek a regisztráló személyt ábrázolják, úgy Felhasználó fényképeit Szolgáltató „Nilsay” felirattal látja el. Felhasználó tudomásul veszi, hogy szolgáltató ugyan törekszik ezen szolgáltatást igénybe vevő személyek minél pontosabb azonosítására, azonban nem garantálja, hogy az azonosítás minden esetben sikeres lesz.

5.        Amennyiben Felhasználó úgy ítéli meg, hogy egy másik felhasználó iránt szimpátiát érez, úgy a „Szimpátia küldése” gombra kattintva tudja kifejezni, hogy szeretné felvenni vele a kapcsolatot. Ezen üzenet elfogadása a feltétele annak, hogy a Felhasználó egy másik felhasználóval felvegye a kapcsolatot.

IX. A Weboldalon nyújtott egyes speciális szolgáltatások

A/ “Virágneked” szolgáltatás

1.        Felhasználó kreditpont megvásárlása esetén jogosult igénybe venni a SMUZVIRAGNEKED KFT. (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos Tér 18., Cégjegyzékszám: 01-09-199292, Adószám: 25092309-2-41) által viragneked.hu oldal egyes, a Weboldalon megnevezett szolgáltatásait a Weboldalon keresztül.

2.        A Szolgáltatás igénybe vételével Felhasználó köteles elfogadni a szolgáltatást nyújtó általános szerződési feltételeit is.

3.        Szolgáltató kizárja felelősségét ezen szolgáltatás jellemzőiért, minőségéért illetve a tekintetben, hogy az mennyiben felel meg Felhasználó elvárásainak. Szolgáltató a Smuzviragneked Kft. és Felhasználó között létrejött szerződésben nem minősül szerződő félnek, ezért a megrendelt termékkel kapcsolatos szavatossági vagy a Ptk. szerinti egyéb, a termék tulajdonságaiból eredő igényt Felhasználó Szolgáltatóval szemben nem jogosult érvényesíteni.

4.        Szolgáltató a megrendelt termék Felhasználó részére kiszállításában semmilyen módon nem vesz részt.

5.        Szolgáltató kizárja továbbá felelősségét a megrendelt termék kiszállításakor vagy annak a következtében a megrendelt termékben felmerült, vagy a Felhasználót illetve harmadik személyt ért bármely kárért vagy egyéb hátrányos következményért.

6.        Felhasználó köteles a megrendelt termék címzettjének kiválasztásakor körültekintően eljárni. Szolgáltató Felhasználó és a termék címzettje között felmerült bármely jogvita vagy egyéb nézeteltérés során nem kíván állást foglalni.

X. Számlázás és fizetés

  1. A Weboldalon az alábbi fizetési lehetőségek biztosítottak:

  • Paypal útján történő fizetés

  • Bankkártyás fizetés (OTP Bank. Nyrt. által biztosított felületen)

  1. A szolgáltatásokért fizetendő díjak összege a Weboldalon az adott szolgáltatás megnevezésénél érhetők el. A megjelölt összegek tartalmazzák a mindenkor hatályos általános forgalmi adót is.

  2. A bankkártyás fizetésről az alábbi oldalon található tájékoztató: ITT

  3. Szolgáltató a díjfizetésről elektronikus számlát állít ki. Felhasználó a szolgáltatás megrendelésével papír alapú számla iránti igényéről kifejezetten lemond.

XI. Személyes adatok védelme

  1. A személyes adatok védelmét, és ehhez kapcsolódóan a Szerződő felek jogait és kötelezettségeit jelen Felhasználási Feltételeken túl az Adatvédelmi nyilatkozat valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény szabályozza.

  2. Felhasználó a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételével kijelenti, hogy az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, a személyes adatainak az abban foglaltak szerinti kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

  3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján, az ott meghatározottak szerint a számlázáshoz szükséges adatokat kezelni abban az esetben is, ha az adatkezelés célja egyébként megszűnt.

  4. Szolgáltató megteszi a szükséges intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében.


XII. Marketing célú küldemények küldése

 

1. Felhasználó Weboldalon tett, kifejezett hozzájárulása esetén Szolgáltató Felhasználó részére a saját maga, illetve szerződéses partnerei által forgalmazott termékek illetve nyújtott szolgáltatások népszerűsítését célzó, a gazdasági reklámtevékenység feltélteleiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) szerinti reklámnak minősülő üzeneteket tartalmazó küldeményeket juttathat el e-mail útján Felhasználó részére.

2. Felhasználó ezen hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.

3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerződéses partnerek termékeiről és szolgáltatásairól tájékoztató küldemények esetében Szolgáltató részéről nem történik ajánlattétel, illetve ezen termékek és szolgáltatások tekintetében Szolgáltatónak nincsen Felhasználóval történő szerződéskötésre irányuló szándéka.

4. Szolgáltató felelősségét kizárja a szerződéses partnerei által forgalmazott termékek, illetve nyújtott szolgáltatások tartalmáért, tulajdonságáért, illetve az ezekhez kapcsolódó reklámküldemény tartalmáért is.


XIII. Csoportok létrehozása

 

1. Felhasználó jogosult az oldalon egy vagy több ún. „csoport” létrehozására a célból, hogy felületet teremtsen a hasonló érdeklődéssel rendelkező felhasználók számára.

2. Felhasználó bármely, más felhasználó által létrehozott csoporthoz önként csatlakozhat.

3. Felhasználó jogosult az általa létrehozott csoportok tekintetében admin jogosultságokra, amennyiben ezt Szolgáltató lehetővé teszi számára. A jogosultság a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott mértékben és terjedelemben illeti meg Felhasználót.

4. Az admin jogosultságokkal rendelkező Felhasználó kizárólag a Weboldal felülete által biztosított módon jogosult a csoportok kialakítására.

5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adott csoport tekintetében admin jogosultsággal rendelkező felhasználó jogosult részére az adott csoporthoz történő csatlakozásra felhívó meghívást küldeni a Weboldal rendszerén keresztül.

6. Felhasználó által az adott csoportban közzétett bámely tartalomnak, információnak, adatnak meg kell felelnie a jelen dokumentumban foglalt előírásoknak, illetve nem ütközhet a hatályos jogszabályi rendelkezésekbe.

7. Felhasználó által az adott csoportban megjelenített üzenetek tartalma nem lehet ellentétes a jelen dokumentumban foglaltakkal, illetve a jogszabályi előírásokkal, továbbá nem sérthetik más felhasználók vagy harmadik személyek személyhez fűződő jogait.

8. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a 4-5. pontban foglaltak betartása a saját felelőssége, Szolgáltató felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

9. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató egyoldalúan jogosult a csoportokkal kapcsolatban fizetős szolgáltatásokat indítani, továbbá egyes, jelenleg ingyenes szolgáltatásokat fizetősség tenni (szolgáltatás kizárólag díj fizetése ellenében vehető igénybe).

10. A csoportot létrehozó Felhasználó a Weboldalon biztosított feltételek szerint jogosult a csoport megjelenését kialakítani; egyúttal tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult ezen feltételek egyoldalú módosítására.

11. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a csoportok felületein található ún. banner hirdetések esetében kizárólag a Szolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján szerez bármilyen formában jogosultságot. A hirdetések kezelésével kapcsolatban Szolgáltató rendelkezik minden olyan jogosultsággal, amely kifejezetten nem került átruházásra valamely Felhasználó részére. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a banner hirdetések tekintetében kizárólag Szolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján jogosult közvetítői tevékenység végzésére.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot a csoportokkal kapcsolatos előírások, technikai megoldások egyoldalú módosítására, adott esetben az ilyen jellegű szolgáltatás teljes körű vagy részleges megszüntetésére is.


A Szolgáltató elérhetősége:


NILS ID Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:2141 Csömör, Tinódi utca 32/D,

cégjegyzékszám:13-09181314,

adószám:25560927-2-13

Nyilvántartóhatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága


Ügyfélszolgálat elérhetősége: company@nilsay.com


Ügyfélkapcsolat céljából történő adatkezelés azonosítója:

NAIH-108729/2016

Hírlevélküldése céljából történő adatkezelés azonosítója:

NAIH-108513/2016

Nyereményjáték szervezése céljából történő adatkezelés azonosítója:

NAIH-108512/2016


A tárhely szolgáltató elérhetősége:

Név: Google Ireland Limited (Google Clouds Platform)

Levelezési cím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Emailcím: nilsay.company@gmail.com


Felügyleti és egyéb szervek, szervezetek elérhetőségei:


Gazdasági Versenyhivatal: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levelezési cím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1)472-8905
(fogyasztó megtévesztése esetén)


Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala:
H-1133 Budapest, Visegrádi u. 106.

Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf: 997.
Tel: 36 1 468 0500; Fax: 36 1 4680680 
E-mail cím: info@nmhh.hu


A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei 

http://jarasinfo.gov.hu/
(fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival kapcsolatos ügyek)


Szolgáltatószékhelye szerinti Békéltető testület megnevezése és elérhetősége:


Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület)

cím:1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefon/Fax: (+36-1)269-0703, (+36-1) 784-3076

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu


5. számú melléklet


Elállási/Felmondási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:3

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt


Az oldal cookie-kat használ. Ha bezárod ezt az ablakot, azzal elfogadod használatukat.
Elfogadom és bezárom