Töltsd le Te is a Nilsay mobil app-ot!

Nilsay Adatvédelmi Szabályzat

Hatályos: 2018. március 13-tól

 

Az Adatvédelmi Szabályzat a NILS ID Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. 5. em. cégjegyzékszám: 01-09-337087, adószám: 25560927-2-41), továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett nilsay.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) szolgáltatásait igénybe vevő személy (továbbiakban „Érintett”) Adatkezelő részére megadott személyes adatainak kezelésére vonatkozóan tartalmaz szabályokat. Jelen adatvédelmi szabályzat mellett a Weboldal Felhasználási Feltételei is tartalmaznak adatvédelmi szabályokat.

 

Az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozik.

 

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi szabályzat egyoldalú módosítására. A módosítás a Weboldalon történő közzététellel válik hatályossá. A Weboldal szolgáltatásainak a módosítást követő igénybe vételével Érintett tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzat módosítását.

Érintett az adatvédelem körébe tartozó ügyekben a Felhasználási Feltételekben megadott elérhetőségeken léphet kapcsolatba Adatkezelővel.

Az Adatkezelő elérhetőségei:

NILS ID Korláltolt Felelősségű Társaság

levelezési cím: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. 5. em.

e-mail: company@nilsay.com

telefonszám: 06 70 600 5891

Meddig tart az adatkezelés (az adatkezelés időtartama)? Milyen esetekben vonhatja vissza Érintett a hozzájárulását?

Az adatkezelés – az adatvédelmi szabályzatban felsorolt kivételekkel - az adatkezelés céljának megvalósulásáig tart. A számlázáshoz szükséges adatok kezelése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (számviteli törvény) meghatározott ideig történik. A számviteli törvény szerint a bizonylatokat az Adatkezelő 8 évig köteles megőrizni. A hírlevél küldése, a direkt marketing, és a weboldal szolgáltatásainak (Társkereső) biztosítása céljából történő adatkezelés az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

Érintett az összes adatkezelési jogcím tekintetében jogosult bármikor az adatai kezeléséhez adott hozzájárulást visszavonni. A visszavonás iránti kérelmet az Adatkezelő fenti elérhetőségeire kell eljuttatni. Ebben az esetben Adatkezelő köteles az adatkezelést megszüntetni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés nyilvántartása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásában:

Weboldalon történő regisztráció és a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása céljából történő adatkezelés azonosítója:

NAIH-141579/2018

Ügyfélkapcsolat céljából történő adatkezelés azonosítója:

NAIH-108729/2016

Hírlevél küldése céljából történő adatkezelés azonosítója:

NAIH-108513/2016.

Direkt Marketing célú adatkezelés azonosítója:

NAIH-140749/2018.

 

A nyereményjáték céljából történő adatkezelések azonosító számait az egyes nyereményjátékok részvételi szabályzata tartalmazza.

Min alapszik az adatkezelés (az adatkezelés jogalapja)?

Az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés Érintett önkéntes hozzájárulásán alapszik, azt Adatkezelő nem kényszeríti ki, azonban felhívja érintett figyelmét, hogy a személyes adatok meg nem adása/nem teljes körű megadása esetén a Weboldal összes szolgáltatása/a Weboldal egyes szolgáltatásai nem lesznek elérhetők Felhasználó részére Adatkezelő és Érintett között nem lehetséges.

Érintett milyen adatait kezeli Adatkezelő?

Adatkezelő az Érintett alábbi adatait kezeli:

Weboldalon történő regisztráció és a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása:

A Weboldalon Érintett által megadott adatokat továbbá Érintett IP címét kezeli Adatkezelő, valamint a Weboldal rendszere automatikusan menti a látogatás kezdő és befejező időpontját, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusát.

 

Az Értintett a Weboldalon különösen az alábbi személyes adatokat adhatja meg:

 

-      Név, becenév (nicknév), ország, város, nem, keresett személy neme, születési idő, magasság, hajszín, szemszín, megjelenés, jelszó (kötelező)

-      iskolai végzettség, jellemző tulajdonságok, érdeklődési körök, fénykép, egyedi tevékenységek, szabadidős tevékenységek, dohányzik-e, és fogyaszt-e alkoholt az érintett, gyerek megléte, számlázási adatok (opcionális).


Ügyfélkapcsolat

-név, email cím

 

Hírlevél küldése céljából:

 a)       Vezetéknév;

b)       Keresztnév;

c)       E-mail cím.

 

Nyereményjáték lebonyolítása céljából:

 

a) Név,

b)  Nicknév,

c)  Lakcím,

d)  E-mail cím

 

Direkt marketing céljából:

a)  név

b)  születési év,

c)  irányítószám,

d)  e-mail cím

e)  lakcím

f)   telefonszám

 

Mi az adatkezelés célja?

Adatkezelő Érintett adatait az alábbi célok érdekében kezeli:

 

Weboldalon történő regisztráció, és a Weboldalon elérhető szolgáltatások biztosítása céljából történő adatkezelés céljai részletesen:

a)     Weboldalon történő regisztráció, és ezáltal a Weboldal szolgáltatásai igénybe vételének biztosítása;

b)     Érintett azonosítása;

c)     Érintett és Adatkezelő közötti kommunikáció biztosítása;

d)     Adatkezelő által ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszkezelés;

e)     Érintett részére rendszerüzenet eljuttatása;

f)      Adatok esetleges statisztikai célra történő felhasználása anonimizáltan;

g)     a Weboldal esetleges fizetős szolgáltatásainak igénybe vétele esetén számlázás és fizetés lebonyolítása;

Ügyfélkapcsolat céljából

a)   Érintett és Adatkezelő közötti kommunikáció biztosítása;

Hírlevél küldése céljából történő adatkezelés céljai részletesen:

a)   Érintett kifejezett hozzájárulása esetén hírlevél küldése részére, amely adott esetben reklámnak, illetve marketing vagy direkt marketing küldeménynek is minősülhet;

 

Nyereményjáték lebonyolítása céljából történő adatkezelés céljai részletesen:

a)     Adatkezelő saját belátása szerint nyereményjátékot szervez érintettek részére, melynek során Érintett meghatározott nyeremények átvételére szerezhet jogosultságot.

 

Direkt marketing céljából történő adatkezelés céljai részletesen:

a) Az Érintettnek a Weboldalon tett kifejezett hozzájárulása esetén Adatkezelő – továbbá Érintett a szerződéses partner részére történő adattovábbításhoz hozzájáruló kifejezett nyilatkozata esetén Adatkezelő adott szerződéses partnere. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény szerinti reklámnak minősülő küldeményeket küld részére elektronikus levél vagy egyéb közvetlen megkeresés útján, amelyek mind Adatkezelő, mind Adatkezelő szerződéses partnerei által forgalmazott termékekről, illetve az általuk nyújtott szolgáltatásokról tartalmazhatnak információt.

 

Kezel-e Adatkezelő „különleges adatokat”?

A Weboldal használata során Érintett megadhat olyan adatokat, amelyek a Rendelet 9. cikke szerint különleges kategóriájú adatnak (a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok) minősülhetnek – beleértve azt az esetet is, amikor olyan adat megadására kerül sor, amelyből különleges adatra lehet következtetni. A Weboldalon Érintett kifejezett hozzájárulást adja Adatkezelő részére a különleges adatok kezelésére vonatkozóan, amennyiben ilyen adatot ad meg Adatkezelő részére. A hozzájáruló nyilatkozat tartalma változatlan formában visszaidézhető, a nyilatkozat megtételének időpontja és a szabályzatot tevő személye beazonosítható.

Mely személyek jogosultak a személyes adatok megismerésére?

Az érintett által megadott személyes adatokat Adatkezelő vezető tisztségviselői és munkavállalói, valamint az Adatvédelmi szabályzatban adatfeldolgozóként vagy az adattovábbítás címzettjeiként megnevezett személyek vezető tisztségviselői és munkavállalói ismerhetik meg.

Mely személyek vesznek-e részt adatfeldolgozóként a személyes adatok kezelésében, milyen módon történik az adatfeldolgozás?

Adatkezelő egyben adatfeldolgozónak is minősül, azaz az adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveleteket végez. Az adatfeldolgozásra információs rendszer útján kerül sor.

Az adatkezelés során Adatkezelő más adatfeldolgozók szolgáltatásait is igénybe veszi:

Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland), mint tárhely szolgáltató (Google Clouds Platform) az adatok tárolását végzi. A tárolásra ún. felhő alapú tárhelyen kerül sor. További információ itt érhető el: https://cloud.google.com/.

OTP Bank Nyrt. (székhely1051 Budapest, Nádor utca 16., 01-10-041585) a bankkártyás fizetési műveletek lebonyolításában működik közre.

 

Történik-e adatok továbbítása Adatkezelőn kívül más személy részére?

Annak érdekében, hogy Érintett részére a Weboldal a lehető legszínvonalasabb szolgáltatásokat nyújtja, Adatkezelő rajta kívül más személyeket is igénybe vesz a Weboldal működtetéséhez. Ezen személyek részére Adatkezelő Érintett személyes adatait továbbítja.

Adattovábbítás az alábbi személyek részére történik:

-      First Voice and Media Ltd. (Cím: 20 – 22 Wenlock Road, London, N1 7GU), amely a Weboldal üzemeltetését végzi általános jelleggel, továbbá a Felhasználási Feltételekben megnevezett „Hitelesítési szolgáltatás” nyújtásában működik közre azáltal. Az adattovábbítás ebben az esetben az Érintett összes, a Weboldalon megadott adatát érintheti.

-      SMUZVIRAGNEKED Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos Tér 18., Cégjegyzékszám: 01-09-199292, Adószám: 25092309-2-41), mint viragneked.hu oldal üzemeltetője. Érintett a Weboldalon keresztül tudja igénybe venni a viragneked.hu oldal szolgáltatásait, ezáltal erre szolgáló felületen megadott adatai (név, e-mail cím kötelező jelleggel) továbbításra kerülnek a SMUZVIRAGNEKED Kft. részére.

Amennyiben Érintett hozzájárulását adja személyes adatainak marketing és/vagy direkt marketing célból történő kezeléséhez, adattovábbítás az alábbi személyek, mint Adatkezelő szerződéses partnerei részére történhet:

 

-      Kettő Vállalkozási Tanácsadó és Szolgáltató Kft., cím1119 Budapest, Andor u. 54. sz..

-      Fyrklövern Magyarország Kft., cím: 1063 Budapest, Bajnok u. 13. sz.

-      Nyugtalotto Kft., cím: 1133 Budapest, Dráva u. 5/A.

-      Frog Media Kft., cím: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33/B. 6/3.

-      DMP Central Europe Zrt., cím: 3526 Miskolc, Arany János tér 1. D. lház.

-      Data Innovation Kft., cím: 6060 Tiszakécske, Dózsa telep 71.

Adattovábbítás harmadik ország területére nem történik.

Melyek az adatkezelés elvei?

Adatkezelő Érintett személyes adatait az alábbi elvek figyelembe vételével kezeli:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az Adatkezelő felelős azért, hogy az adatkezelés ezen elveknek megfelel, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

Milyen intézkedéseket köteles megtenni Adatkezelő az adatok biztonsága érdekében?

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja

 A fentiek keretében az alábbi intézkedéseket teszi meg:

-       a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

-      a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

 -    fizikai vagy műszaki incidens esetén biztosítja az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani;

-   az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságán ak rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

-   A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy a magyar jog kötelezi őket.

 

Milyen esetekben és milyen tartalommal köteles az Adatkezelő tájékoztatni az adatvédelmi incidens esetén?

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell: 

-      az adatvédelmi incidens jellegét

-      az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit,

-      az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,

-      az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Ezen feltételek bármelyikének teljesülése esetén nem kötelező a tájékoztatás: 

-      az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat.

-      az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az fen említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

-      a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ebben az esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Az Érintettnek milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban és azokat hogyan érvényesítheti?

a) Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

-        az adatkezelés céljai;

-        az érintett személyes adatok kategóriái;

-        azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

-        adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

-        az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

-        a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

-        ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 

Adatkezelő köteles az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, azzal, hogy az érintett ezen, másolat igénylésére vonatozó joga nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

b)          Helyesbítéshez és törléshez („elfeledtetéshez”)való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c)           A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

-      a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-      az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-      az érintett a tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelést ellen tiltakozik;

-      a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-      a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a Rendelet vonatkozó rendelkezései szerint törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat Adatkezelő nem köteles törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

-      a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

-      Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

-      a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az a törléshez való említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

-      jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

d)      Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

-      az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

-      az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-      az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-      az érintett tiltakozott – kivéve a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés esetét - az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Amennyiben a fentiek szerint az adatkezelés korlátozás alá esi, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Milyen értesítési kötelezettsége van Adatkezelőnek a személyes adatok helyesbítése, törlése, illetve az adatkezelés korlátozása esetén:

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

e)      Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

-        az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, beleértve a Rendelet 9. cikke szerinti különleges kategóriájú adatok kezelését.

-        az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathozdozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

f)       A tiltakozáshoz való jog és automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Adatkezelés szempontjából fontos fogalmak:

1. ”személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

16. „tevékenységi központ”:

a)

az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező Adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az Adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;


b)

az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;

17. „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az Adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

18. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

19. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;

20. „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező Adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli Adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;

21. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

22. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

a)

az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

 

b)

az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy


c)

panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

23. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

a)

személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező Adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy

b)

személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

24. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az Adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;

25. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

26. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

 

 A jelen Adatvédelmi szabályzatban nem definiált fogalmak a Weboldal Felhasználási Feltételeiben foglalt jelentéssel bírnak. 

Az oldal cookie-kat használ. Ha bezárod ezt az ablakot, azzal elfogadod használatukat.
Elfogadom és bezárom